بازار سهام به دره سقوط کرد
دسترس در بازار درست در این لحظه ۱۶۱ ژتون به خوب ارزش ۳۸۴۶ میلیارد ریال خریداری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴ ژتون به خوب ارزش ۶۰۳ میلیارد ریال فروخته شد.