بازار سهام در روزهای بلند مدت چگونه پیش سوراخ بینی می تدریجی؟


بازار سرمایه همانطور که صحبت می کنیم برای سومین روز متوالی انبساط داشت، حتی در روز سه شنبه هفته قبلی همراه خود یک زمان کوتاه کاهش…

بازار سرمایه همانطور که صحبت می کنیم برای سومین روز متوالی انبساط داشت به همان اندازه بخشی اجتناب کرده اند سقوط سه شنبه قبلی را جبران تدریجی. نکته قابل ملاحظه {در این} سه روز همزمانی همراه خود انبساط شاخص کل حقوق صاحبان سهام همراه خود ورودی پول دقیق به بورس بود کدام ممکن است نکته مثبتی برای بازار سرمایه است.

ایسنا نوشت: پیشنهادات در بورس ۳ علامت سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم برای سهامداران داشت؛ «ورود پول دقیق به بازار سرمایه»، «احیای مازاد تقاضا دسترس در بازار» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «انبساط مستمر همه شاخص‌های عملی» سه سیگنال سازنده این روزهای پیشنهادات بورس است. تداوم این سه سیگنال ممکن است به اوقات فراغت نسبی دسترس در بازار سرمایه منجر شود.

اگر بازار سرمایه به اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل برسد، امید است {در میان} مدت این بازار بازدهی خوبی را برای معامله گران به در کنار داشته باشد.

در دومین روز کاری هفته، قیمت اکثر نمادهای پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیمیایی افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه محصولات شیمیایی سبزترین گروه بازار بود کدام ممکن است به همین ترتیب خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات شیمیایی بیشترین خروجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه پول را داشتند.

* اثربخشی علائم چقدر است؟

شاخص کل بورس در جریان پیشنهادات روز یکشنبه همراه خود انبساط ۷۴۰۸ واحدی به رقم عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳ واحد رسید. بازده این شاخص سازنده ۰.۵ نسبت بود.

شاخص کل همگنی بورس نیز همراه خود افزایش ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۱ واحدی به رقم ۳۹۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۷ واحد رسید. این شاخص نیز در ۰.۸۷ نسبت سازنده شد. شاخص فرابورس همراه خود انبساط ۱۴۷ واحدی توانست روی عدد ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۰ واحد قرار گیرد.

* کاهش جریان پول دقیق به بازار سهام

در جریان پیشنهادات روز یکشنبه ۱۲۰ میلیارد تومان پول دقیق وارد بورس شد کدام ممکن است نسبت {به روز} قبلی ۴۴ نسبت کاهش داشت. این سومین روز متوالی است کدام ممکن است تصرف قانونی سازنده تبدیل می شود.

در پیشنهادات روز یکشنبه بیشترین ورود پول دقیق به سهام نمایندگی های واتوسا (نمایندگی بهبود صنایع ایران)، توکن آریا (نمایندگی پلیمر آریا ساسول)، شیم (پتروشیمی پرسپولیس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید توکن فلز (فلز مبارکه اصفهان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید فملی (فملی) بود. صنایع سراسری مس ایران) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گانگین (گوهر مالی گردشگری ایران) بیشترین درگاه پول دقیق را به کف دست معرفی شده است اند.

انبساط خوب ارزش کل پیشنهادات در بورس

خوب ارزش پیشنهادات کل بورس همانطور که صحبت می کنیم به ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۸ میلیارد تومان یعنی ۳۷ نسبت نسبت به دیروز رسید. خوب ارزش پیشنهادات اوراق مشارکت دسترس در بازار دوم ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۵ میلیارد تومان برابر ۲۷ نسبت اجتناب کرده اند خوب ارزش کل پیشنهادات بازار سرمایه بود.

خوب ارزش پیشنهادات سهام دانش همانطور که صحبت می کنیم همراه خود ۲۰ نسبت افزایش نسبت {به روز} کاری قبلی به پنج هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۸ میلیارد تومان رسید کدام ممکن است ۴۷ نسبت اجتناب کرده اند پیشنهادات بورس را در اختیار دارد.

* تقاضای بیش اجتناب کرده اند حد دسترس در بازار پول

در نهایت پیشنهادات روز یکشنبه، قیمت ۳۳۳ توکن افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۷ توکن در پیش بینی کسب بودند. به عبارت تولید دیگری ۷۰ نسبت بازار همراه خود انبساط قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ نسبت بازار معامله را تخصص کردند.

در جریان پیشنهادات همانطور که صحبت می کنیم خوب ارزش صف های کسب نیز همراه خود کاهش ۱۶ درصدی نسبت به بالا روز کاری در گذشته به ۴۳۷ میلیارد تومان رسید.

همانطور که صحبت می کنیم نمادهای ورنا (نمایندگی رنا)، وهان (نمایندگی بهبود پولی مهر آیندگان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازار (نمایندگی تجاری زر ماکارون) در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفتند.

در نهایت پیشنهادات روز یکشنبه، قیمت ۱۴۴ توکن کاهش داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی توکن در صف کالا قرار داشت. به عبارت تولید دیگری، بازار ۲۹ نسبت کاهش یافته است است.

در جریان پیشنهادات همانطور که صحبت می کنیم خوب ارزش صف های کالا بسته شدن بازار همراه خود ۱۷ نسبت کاهش نسبت {به روز} کاری در گذشته به پنج میلیارد تومان تغییر شد.

در نهایت پیشنهادات روز اکثر صف های کالا مخلوط آوری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده عالی کد صف کالا داشتند. سهامداران توکن نشاط ۱ (موسسات پولی بورس نشاط) نتوانسته اند لیست پیش بینی کالا این سهام را مخلوط آوری کنند.