بازنشستگان امسال افزایش می یابند


مدیرعامل گروه تامین اجتماعی در مونتاژ نمایندگان کانون های بازنشستگی برای افزایش مستمری عادلانه نمایندگی کرد.

مداوممداوم

مدیرعامل گروه تامین اجتماعی همراه خود حضور در مونتاژ نمایندگان کانون های بازنشستگی اجتناب کرده اند افزایش عادلانه مستمری مستمری بگیران در سال ۱۴۰۱ خبر داد.


به گزارش ایران جب اجتناب کرده اند روابط کلی گروه تامین اجتماعی، این مونتاژ در اولین روز کاری همراه خود حضور رییس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیات مدیره اتحادیه برتر کارمندان بازنشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشسته، رییس گروه تامین اجتماعی برگزار شد. صفحه بحث. سندیکای جانبازان، نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران مرتبط همراه خود گروه تامین اجتماعی. بهتر از انتخاب برای افزایش حقوق بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ شمسی بود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر همه جانبه بین نمایندگان بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران، {در این} هفته همراه خود تشکیل دوره ها متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای درمان شرایط معیشتی بازنشستگان انتخاب گرفته شد. ، جذاب ترین انتخاب متعهد شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع افزایش میزان مستمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل رضایت برای این قشر احترام می باشد.


میرهاشم موسوی در خاتمه ابراز امیدواری کرد همراه خود متعهد شدن گزینه ها دقیق رضایت بازنشستگان تامین شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} باور عدالت در صنوبر ها کدام ممکن است هدف این گروه است حرکت کنیم.


به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، مرحله یک تعدیل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مرداد ماه ۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مستمری ماهانه بازنشستگان این گروه اجتناب کرده اند ۴۰۰ به ۸۰۰ هزار تومان.


بر ایده این اصلاح مستمری بگیران همراه خود ۴ سال سابقه کار اجتناب کرده اند فروردین ۹۳ ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ به همان اندازه ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار تومان بدست آمده می کنند. بازنشستگان همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۵ سال سابقه همراه خود ملاحظه به سنوات تا حد زیادی اجتناب کرده اند این مبلغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان همراه خود سابقه کمتر از دو سال کمتر اجتناب کرده اند این مبلغ (بر حسب سنوات) بدست آمده خواهند کرد.


در راستای این اصلاح، در گذشته تاریخی ۲۸ اسفند ماه سال جاری مبلغ منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفتن مستمری بگیران واریز شد.


مرحله دوم این اصلاح در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ همراه خود ابلاغ بخشنامه ای به واحدهای اجرایی این گروه {در سراسر} ملت ابلاغ شد.


گذشته تاریخی اجرای مرحله دوم سازش اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری (۱۴۰۰) را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به احکام بازنشستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وراث {در این} سال، گذشته تاریخی اعمال مطابقت اجتناب کرده اند گذشته تاریخی تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید با اشاره به مقررات درمورد به ازکارافتادگی کلی اجتناب کرده اند گذشته تاریخی صنوبر بازنشستگی.


مرحله دوم امتیازات درمورد به انطباق برای ادغام کردن ترمیم ۷۵٪ اجتناب کرده اند درجه نسبت به زمان ترکیب است. تمایز تعدیل تعدیل برای افزایش حداقل ۵۰ درصدی، تمایز تعدیل تعدیل حداقل درآمد براساس سابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدیل کمک قیمت مسکن، معیشت، خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند است.

۷۵ نسبت اجتناب کرده اند مساحت مرمت به همان اندازه زمان فونداسیون

همراه خود اجرای این بخشنامه شکاف حقوق غیرحداقلی مستمری بگیران همراه خود تصمیم بازنشستگی یکم ۷۵ نسبت تعمیر تبدیل می شود. مبلغ تعدیل ۷۵ درصدی ترمیم تراز نسبت به زمان تشکیل به مبلغ اساس مستمری ماهانه اضافه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های آتی مشمول افزایش طبق ماده ۹۶ قوانین تبدیل می شود. .

نسبت درآمد جانبی

مزایای تکمیلی بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان نیز به نسبت مشمول است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر این ایده کمک معیشتی بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان کدام ممکن است امسال پس اجتناب کرده اند افزایش سالانه به ۱۲۰ هزار تومان رسید، به مطابقت به ۲۰۰ هزار تومان افزایش کشف شد.


کمک قیمت مسکن نیز اجتناب کرده اند ۷۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان، کمک قیمت عائله مندی اجتناب کرده اند ۸۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱ تومان به ۳۷۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک قیمت مسکن اجتناب کرده اند ۲۷۱ تومان اجتناب کرده اند ۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۲ تومان به ۹۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹۶ تومان افزایش کشف شد.

تطبیق گروه ها همراه خود حداقل تعدیل درآمد بر ایده سابقه

مستمری مشمولان ماده (۱۱۱) قوانین تامین اجتماعی کدام ممکن است دارای ۲۰ سال هر دو کمتر پرداختی بیمه هستند، پس اجتناب کرده اند افزایش حقوق سالانه ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای مرحله دوم مطابقت کمتر از سه میلیون نخواهد بود. تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مبلغ سالانه تا حد زیادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۲۰ سال به بعد ۴۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.


مبلغ گزارش عنوان قابل صنوبر بستگی دارد مجموع اطلاعات بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذینفعان بیمه شده به همان اندازه ۳۵ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل مجموع پرداختی مستمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای اضافی پس اجتناب کرده اند تعدیل همراه خود محاسبه کمک قیمت، کمک عائله مندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک قیمت فرزند برای ۲ فرزند زیر. ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۰ هزار تومان نمی شود.

اختلاف مسابقه نسبی حداقل ۵۰٪ مرتفع است

پس اجتناب کرده اند اجرای مرحله دوم تعدیل، مجموع افزایش مستمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای جانبی ۱۴۰۰ نفری، هیچ منصفانه اجتناب کرده اند بازنشستگان نباید کمتر اجتناب کرده اند پنجاه نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند صد نسبت کل مستمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای جانبی دریافتی در اسفند ماه ۹۴ باشد. .