بایدن: درگیری اوکراین قابل انجام است برای مدت زمان بسیار طولانی یکپارچه یابد
رئیس جمهور: ما در کشتی افراد اوکراین برای آزادی همراه با افراد اوکراین خواهیم بود.