ببینید احساسات مختلف در یک فرد چند ساعت طول می کشد؟
افراد در طول روز و شب احساسات مختلفی را تجربه می کنند. غم، شادی، امید، ناامیدی، خشم، ترس و… از جمله احساسات درونی انسان هستند که هر کدام تاثیر متفاوتی بر روح و جسم ما می گذارند. در زیر موشن گرافیکی از مدت زمان تاثیرات احساسات در فرد را مشاهده می کنید.