ببینید | جنگ جهانی باستان: زمانی که زمان انتقام فرا می رسد
داستان این فیلم در مورد جنگ بزرگ است. جنگ بین دولت ها و دولت ها در آسیا و آفریقا در حدود سه هزار سال پیش. جنگ جهانی دوم برای سرنگونی امپراتوری بزرگی که منطقه را ناامن و خشن کرده بود. داستان ما درباره فروپاشی امپراتوری آشور است و ایران یکی از دشمنان آن است.