ببینید | سخنان عجیب مدودف در مورد جنگ اوکراین: سواران آخرالزمانی در جاده. تمام امید ما به خداست
دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه گفت: «اینها پیش بینی نیست. اکنون اتفاق افتاده است. ممکن است به گونه‌ای متفاوت با آن برخورد شود، اما می‌توان فرض کرد که سواران آخرالزمان در حال حاضر در راه هستند و تمام امید تنها به خداست.»