ببینید | ماجرای طلاق یک روحانی در تلویزیون
یک روحانی در مستندی درباره طلاقش گفت: با نامزدم در پارک قدم می زدم که جوانی آمد و نمی دانم چرا آب دهانش را به صورتم انداخت؛ نامزدم چند روزی ناراحت بود و گفت: بین من و لباست یکی را انتخاب کن.» چهره مصاحبه شونده به شکلی جدید ذکر می شود و با این واقعیت توضیح داده می شود که «به درخواست مصاحبه شونده و منوط به رعایت حقوق شخصی او، چهره مصاحبه شونده است. سرپوشیده.