بدتر کردن فاجعه سیاسی در پاکستان/ استعفای رئیس پارلمان
مطالعات حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است درهای سالن دادگاه برتر اسلام آباد بازگشایی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا به رئیس شورای برتر قضایی همراه خود حضور در دفتر، توسعه اجرای قالب عدم اعتقاد به عمران خان در پارلمان پاکستان را تجزیه و تحلیل تنبل.