برخورد تریلی همراه خود مینی‌بوس حامل کارمندان در ساوه
این مینی‌بوس در جاری سوئیچ کارمندان اجتناب کرده اند دفتر به منزل بود کدام ممکن است بر روی پل خیابان شهر اقتصادی بر تأثیر برخورد تریلی اجتناب کرده اند قله پل سقوط می‌تدریجی.