برق ۲ وزارتخانه و ۱۱ اداره و سازمان قطع شد
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران: در آن روز ۱۳ سازمان و ارگان دولتی که به هشدارها توجهی نکردند و مصرف برق خود را کاهش دادند، از جمله ساختمان دو وزارتخانه و چندین بانک تعلیق شدند و هشداری مبنی بر عدم بی تفاوتی ادارات نسبت به کاهش مصرف برق و … تصمیم کابینه