برنامه را متوقف کنید "دکتر" ست "ادعای عجیب و غیر علمی" مهمان / متاسفم "تلویزیون"
معاون سیما: مهمان در برنامه امروز اظهاراتی عجیب و غیرعلمی کرد که به حق باعث تعجب و یادآوری این سخنان غیرعلمی گروه اساتید کشوری شد. متأسفانه مجری برنامه علیرغم تجربه کافی نتوانست به موقع به این ادعای عجیب پاسخ دهد و از میهمان برای این نظر مستند بخواهد و ادعاهای بی اساس مهمان را اصلاح کند.