بروزترین tp-date مرسدس بنز S680 مایباخ همراه خود همکاری منصفانه طراح! (+عکس)
بر ایده دانش حال تنها ۳۹ تجهیزات اجتناب کرده اند مرسدس بنز مایباخ S680 Virgo Ablo برای بازار آمریکا اندیشه در مورد شده است.