بریتانیا ۲ الیگارش عالی روسی را تحریم کرد
بر مقدمه ادعا ای کدام ممکن است در اینترنت مکان وزارت امور خارجه چاپ شده شده است، یوجین تننبام را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوودویچ در فهرست تحریم ها قرار دارند.