بر اثر اصابت موشک به خاک لهستان حداقل ۲ نفر کشته شدند/ آیا روسیه مسئول شلیک این موشک ها بود؟بر اثر اصابت موشک به خاک لهستان حداقل ۲ نفر کشته شدند/ آیا روسیه مسئول شلیک این موشک ها بود؟ – اخبار تجارتی