بقایای سهام عدالت در پیش بینی فراخوان هستند


رئیس کمیسیون مالی مجلس ذکر شد: اجتناب کرده اند جمله احکام بودجه سال جاری، واگذاری سهام عدالت به بقیه مشمولان…

جاماندگان سیهم عدالت منتظر فرخوان بشندجاماندگان سیهم عدالت منتظر فرخوان بشند

رئیس کمیسیون مالی مجلس ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند بندهای بودجه سال جاری واگذاری سهام عدالت به بازماندگان است کدام ممکن است اجتناب کرده اند خرداد ماه بلند مدت نسبت به واگذاری سهام به این مشمولان مطالبه تبدیل می شود. “

محمدرضا پورابراهیمی افزود: در مجموع ۱۸ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند خردادماه یعنی اواسط سال طی فرآیندی واگذار تبدیل می شود.
رئیس کمیسیون مالی مجلس خاطرنشان کرد: بعد از همه ابتدا اعضای کمیته کاهش امام خمینی (ره)، گروه بهزیستی، سربازان معلول را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان فصلی در انتخاب واگذاری سهمیه های عدالت هستند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن عملکرد فرودست تولید دیگری می آید.” درآمد اعشاری