بلعیدن قارچ موتوری در شخصیت آذربایجان غربی آسیب رسان است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند ارومیه به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، جعفر وحدت رئیس تصویر افزایش تولیدات دامی گروه جهاد کشاورزی این قلمرو اظهار داشت: قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب رسان است.

وی افزود: اگرچه قارچ های سمی کم هستند، با این حال {به دلیل} توهم های ظاهری، قارچ های سمی را نمی توان اجتناب کرده اند قارچ های غیرسمی پیش آگهی داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است قارچ های سمی را می توان به صورت خوراکی به طور قابل توجهی در فصل بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاییز استفاده کرد. در نتیجه مسمومیت، مسائل قابل توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی نابودی تبدیل می شود.

واحدت همراه خود ردیابی به افزایش بارندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط قارچ ها در شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بیهوش خانوار ها اجتناب کرده اند قارچ های رام نشده افزود: همراه خود به نظر می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ قارچ سمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرسمی بودن آن را نمی توان پیش آگهی داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک ترین حد بالقوه. خطا در پیش آگهی.» ممکن است در نتیجه نابودی هر دو آسیب قابل توجه به اندام ها شود.

معاون افزایش تولیدات طبیعی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی شکسته نشده داد: ۶۶ واحد ساخت قارچ خوراکی همراه خود قابلیت ساخت ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ تن در سال در استان ورزش می کنند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع حدود ۳ هزار تن به صورت اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی نیمه ساخت تبدیل می شود. اقتصادی.”

وحید افزود: همراه خود ملاحظه به شکسته نشده فصل انبساط این قارچ ها در مناطق جنگلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتعی به همان اندازه نوک خرداد ماه سال جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم امکان ایجاد قارچ های سمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرسمی خودرو، به تمامی بلعیدن کنندگان طرفدار می کنیم قارچ های خوراکی را بسته بندی کنند. طبقه بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای مجوز اجتناب کرده اند وزارت جهاد کشاورزی الکترونیک می باشد کدام ممکن است در امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرش های اصلی ملت در دسترس بودن می گردد.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول سریع دهید