بوسه جنجالی “باب” بر پرچم اوکراین (فیلم)
پاپ فرانسیس پرچمی را کدام ممکن است اجتناب کرده اند شهر بوچا برای او فرستاده شده بود، باز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرفت. بوچا شهری است کدام ممکن است نیروهای روسی در آن غیرنظامیان را حمام خون کردند.