هدف: “انتشار یک اجماع در مورد تغذیه شیری کودکان بین 1 تا 5 سال ، در برابر عدم یکنواختی نشانه و عدم استانداردسازی ، در برزیل ، در مورد نامگذاری و طبقه بندی محصولات شیری تولید شده برای این مرحله.”