بیرون کشیدن خودرویی از زیر آوار متروپل (فیلم)
امدادگران امروز یک خودرو را از زیر آوار ساختمان متروپل آبادان پیدا کردند.