تامین اجتماعی دانشجویان، دختران و زنان خانه دار را پوشش می دهد
برای نوع اول، نرخ پرداخت حق بیمه زنان خانه دار و دختر ۱۲ درصد برای مزایای بازنشستگی و برای نوع دوم، فوت قبل از بازنشستگی و پس از بازنشستگی ۱۴ درصد است. برای نوع سوم که شامل فوت قبل و بعد از بازنشستگی و از کارافتادگی می شود، نرخ بر اساس ۱۸ درصد محاسبه می شود.