تاکید بر اهمیت بازدید با بیرون روادید بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق – خبرگزاری مهر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان خبربه گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک همراه خود فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق ذکر شد: کسب اطلاعات در مورد موضوعات مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمتر اجتناب کرده اند همه موضوعات دوجانبه ذکر شد وگو کردیم.

وی افزود: اجتناب کرده اند جمله موضوعاتی کدام ممکن است بلافاصله در مذاکرات دوجانبه مطرح شد، اهمیت لغو روادید زمینی بین ۲ ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در بلند مدت نزدیک همراه خود ملاحظه به فضا ۲ ملت در فاجعه کرونا، این موضوع را افزایش دهیم. تردد ساکنان ۲ ملت اجتناب کرده اند مرزهای زمینی.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: صنعت گردشگری ۲ ملت ممکن است موقعیت فوق العاده مهمی در رشد تا حد زیادی روابط داشته باشد.

درست شده است…