ترتیب سنجش: کنکور ۱۴۰۱ تغییر نمی کند / اساساً نسبت به سال ۱۴۰۲ تغییر می کند.
عبدالرسول پورعباس: آزمون دروس اختصاصی دو بار در سال برگزار می شود که احتمالاً هفته آینده جزئیات آن اعلام می شود. بر این اساس یک آزمون پیش عید و یک آزمون پس عید در تیرماه برگزار می شود. تراز در این دو آزمون صورت می گیرد.