ترجمه انگلیسی: لندن


روزنامه کاردین با انتقال سفیر کوشورمن در لندن، مدعی حضور فرشتگان دیپلماتیک تهران، به نظر حل مشکل که برای لندن بدیهی است توسط ایران.

گازارش ایسنا، پاتریک وینتور، باغ روزنامه نجار در صفحه توییتر خودنوشت: سفیر ایران در جمهوری ایران.

این فهرستی از تقویم نجار است که موضوع ادامه مقاله ممنوعیت این بازیگر آمریکایی است.

گویا خبرنگار در پی آن است که لیز تراس کجاست و آنجلوس رز چهارشنبه وزیر امور خارجه که در جلسه مطبوعات و پاساخ شرکت کرده بود، ۴۰۰ میلیون یورو است، انگلیسی ها را ایران می پردازد، «بدی در». قونوی»، خواند رخت و گ.

یا برای مشکل مفقود شدن خواهان کرد چاره ای اندیشیدید؟

Dehah 1970, Iran 1500 Dastgah Tank Chefn با بریتانیا سوارش داد که ps به عنوان یک کودتای بیکار صحبت می کند در حالی که انگلیسی ها به عنوان ‘Pas Daden Paul’ Iran Khodari Kurd.

لیز تراس گفت: «من قطعاً سرنخی ندارم. کجاست دلیل شرعی که دارم اما هممانتور که هیما می دانید مشکلات زیاد دار زمان حضور درد است.

تراس با به نام انکه با همتای ایرانیان خود گفت و گو دشت آست، افزود: مسائل با شواهد مختلف، آشیانه ساده.

پیش به کجا، بوریس جانسون، نخست و وزیر انگلیس در نقش پیشنهاد پرداخت نقدی، پذیرایی ایران از کردی و همدردی با تو، نگاه تامیل است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر