ترس اجتناب کرده اند مشارکت کم در انتخابات فرانسه؛ نمایندگی ها همراه خود بازاریابی وارد این بخش شدند
در اطراف اول انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ فرانسه فردا (یکشنبه) برگزار تبدیل می شود، از مشارکت رای دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه انداز حضور کم سابقه حضور مردمان به حداقل یک اولویت عظیم در بخش سیاسی این ملت تغییر شده است.