ترور و گلوله؛ تاوان انعکاس جنایات اسرائیلی‌هاترور و گلوله؛ تاوان انعکاس جنایات اسرائیلی‌ها – مشرق نیوزرژیم لاغری سریع