تشکیل شورای اخلاق فیلم / الخزاعی برای تصور موضوع خانمها در سینما به طور قابل توجهی


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی بنیاد سینمایی، محمد خزاعی در اولین مونتاژ مجمع نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران بنیاد سینمایی همراه خود ملاحظه به برخی حواشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات فعالان سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو اندرکاران، اصل ایجاد این نهاد را صادر کرد. اجتناب کرده اند سینما «شورای اخلاق فیلم».

رئیس گروه سینمایی همراه خود گفتن این خبر ذکر شد: این شورا اطمینان حاصل شود که محافظت حقوق سینماگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود اخلاق ماهر در سینماهای ملت تشکیل تبدیل می شود.

راه اندازی شد اعضای شورای اخلاق سینما

اعضای «شورای اخلاق حرفه‌ای سینما» به رئوس مطالب زیر راه اندازی شد شدند: مدیرکل خانه سینما، معاون نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیم، مدیران کل حراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی نمایندگی سینما، مشاور رئیس گروه، مدیرعامل نمایندگی سینمایی فارابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر مائده کوپن ساز، عضو کانون وکلای دادگستری، متخصصان حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران خانوار اجتناب کرده اند قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسه شاه حسینی نویسنده فیلم.

تشکیل کمیته خانمها: اولین مسئولیت شورای اخلاق ماهر

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس این مرجع سینمایی یکپارچه داد: در اولین مسئولیت «شورای اخلاق سینمایی»، کمیته بانوان متشکل اجتناب کرده اند ۲ کارگردان، روانشناس، گروه شناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وکیل دادگستری تصمیم گیری شد به همان اندازه امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات فیلمسازان زن را بازرسی کنند. حواشی آنها، اقدام قاطع را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه پیگیری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی ها را به شورا گزارش کنند.

پیش بینی بیشتری اجتناب کرده اند شورای محافظت فیلم داشته باشید

الخزاعی ضمن تاکید بر اهمیت پیگیری دغدغه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه‌های کارگردانان زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم رعایت اخلاق حرفه‌ای در سطوح مختلف سینما، تاکید کرد: حق سینماگران در بخش‌های مختلف قاطعانه وارد می‌شود.

رئیس گروه سینمایی خاطرنشان کرد: قطعاً معامله با به جایگاه زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی سینماگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری حقوق این اعضای خانواده دغدغه انتقادی سینماگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سندیکاها است. بازو اندرکاران فیلم برای حفاظت اجتناب کرده اند جایگاه ماهر شخصی همراه خود اجتناب کرده اند سرگیری ورزش های شخصی برای پرداختن به چنین مشکلاتی در موجود در سندیکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور کلی، مشکلات خانوار فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه ها همراه خود قاطعیت بیشتری نسبت به در گذشته تحمیل شدند. اطمینان حاصل شود که پایان دادن، مشاور ای اجتناب کرده اند گروه سینمایی به در کنار اعضای این کمیته حضور خواهند داشت. در عین جاری، فیلمسازان زن {به دلیل} درک بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخص تر اجتناب کرده اند چنین موضوعاتی باید به طور مؤثرتری استفاده شوند.

همکاری گروه سینمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط امور متخصصان حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران خانوار قوه قضائیه

وی گفتن کرد: بنیاد سینمایی همراه خود همکاری کانون وکلای دادگستری، متخصصان مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران خانوار در قوه قضائیه در راستای احقاق حقوق کلی خانوار سینما، امکان پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی حقوق فیلمسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزه دیدگان را تحمیل کرده است. همراه خود حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک متخصصان حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند متخصصان کانون متخصصان حقوقی، متخصصان مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران خانوار قوه قضائیه.

الخزاعی ذکر شد: کمیسیون فیلم همراه خود تاکید بر سه دستور شریعت، توحید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدل محوری، حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت شان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منزلت کارگردانان زن را مسئولیت شخصی از آن آگاه است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید