تصادف گروتسک مشاور تبریز همراه خود خودروی قاچاقچیان انسان


مسعود بیزچکیان کدام ممکن است همراه خود خودروی زانتیا اجتناب کرده اند ارومیه {به سمت} تبریز در حرکت بود همراه خود خودروی پژو پارس قاچاقچیان انسان در میاندواب در جاری تردد بود.

مسعود بیزچکیان کدام ممکن است همراه خود خودروی زانتیا اجتناب کرده اند ارومیه {به سمت} تبریز در حرکت بود در میاندواب همراه خود خوب تجهیزات پژو پارس کدام ممکن است توسط اشخاص حقیقی نامشخص همسایه شرقی قاچاق شده بود از نزدیک .

این حادثه روزی رخ داد کدام ممکن است نیروی محرک خودروی قاچاقچیان برای عجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سهل انگاری اجتناب کرده اند مقابل خودروی معاون رئیس سابق مجلس نمایندگان پیچید.

{در این} حادثه مشاور تبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سرنشینان خودروی وی آسیبی ندیدند با این حال نیروی محرک مغازه کدام ممکن است مجروح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند صحنه متواری شده بود توسط پلیس در یکی اجتناب کرده اند امکانات درمانی شهرستان میاندواب دستگیر شد.