تصمیم قصاص قاتل شیشه صادر شد


شخص معتادی کدام ممکن است سال قبلی در شهر گرگان جنجالی مردی را به قتل رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ نفر را همراه خود چاقو مجروح کرد به قصاص محکوم شد.

گروه حوادث: شخص معتادی کدام ممکن است سال قبلی در اقدامی جنجالی در گرگان اقدام به کشتن عالی شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجروح شدن ۱۱ رهگذر کرد، به قصاص محکوم شد.

به گزارش روابط نهایی قاضی گلستان، حیدر آسیابی رئیس قاضی این شهرستان ذکر شد: معامله با به پرونده این حادثه به صورت ویژه در دادسرای گرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند پایان دادن تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا تذکر قانونی در خصوص دشواری روانشناختی برای بهزیستی متهم، کیفرخواست صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده به مرجع قضائی ارجاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مجرمان استان مورد معامله با قرار گرفت. سالن دادگاه همراه خود تقاضا اولیای دم، تصمیم قصاص این شخص را صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اعتراض متهم برای معامله با آخرین به دیوان برتر ملت کشتی شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ذکر شد: علاوه بر این کیفرخواست پرونده ۹ مجروح این پرونده برای ایجاد دیه به سالن دادگاه کیفری دوم کشتی شده است. وضعیت یکی اجتناب کرده اند مجروحان این حادثه نیز {به دلیل} عدم معامله با به دادسرای نهایی است.

بر مقدمه این گزارش، شامگاه ۱۲ مرداد ماه سال قبلی مردی میانسال در چهارراه میدان شهر گرگان، در حالی کدام ممکن است تیغ جراحی را بین کاغذ می پیچید، آغاز به مجروح کردن عابران کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاقو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبر را اجتناب کرده اند عالی خودرو گرفت. آهنگری وقتی سعی کردند جلوی او را بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کس را کدام ممکن است اجتناب کرده اند آنجا رد می شد زدند. متهم کدام ممکن است قلاب شیشه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود فانتاسم مصرف کردن شیشه اقدام به این کار می کرد بلافاصله توسط پلیس دستگیر شد با این حال مرد ۱۷ ساله ای کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ نفر تولید دیگری مجروح شدند.