تعطیلی نانوایی های باربری اتفاق عجیبی است!


را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی العموم ادعا کرد کدام ممکن است باید همراه خود روزه خواری علنی برخورد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پیامی به فرمانده انرژی…

قانون اساسی عجیب، مخل، نانو راه، هی بربر!قانون اساسی عجیب، مخل، نانو راه، هی بربر!

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای شهر ماکو در آذربایجان غربی اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند نهادهای شهر ماکو اصل تعطیلی نان بربری در ایام سحر در ماه مبارک رمضان را صادر کرد از نان بربری تصویر صبحانه است.

رویداد۲۴ نوشت: دادستان کل ملت ادعا کرد کدام ممکن است باید همراه خود روزه خواری علنی برخورد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نامه ای به فرمانده نیروی انتظامی برخورد همراه خود روزه خواری را ادعا کرد با این حال به نظر می رسد مانند است این امر برای برخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان فوق العاده دلپذیر است. او به بالاترین درجه سر خورد. طبق اطلاعات شهر ماکو کدام ممکن است حکایت اجتناب کرده اند تعطیلی نانوایی های بربر در شیفت صبح در ماه رمضان دارد چرا کدام ممکن است نان بربری تصویر صبحانه در شهرهای آذربایجان است!!

الله واردی حسن زاده رئیس سندیکای نانوایان ارومیه همراه خود تایید این خبر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان پخت نان لواش اجتناب کرده اند ساعت ۶ صبح به همان اندازه نوک سهمیه شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای بربری، روگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید. نانوایی های سنجک کشیک خواهند بود اجتناب کرده اند ساعت سه بعدازظهر به بعد پخت اجتناب کرده اند ظهر به همان اندازه نیم ساعت در گذشته اجتناب کرده اند صبحانه.

یعنی نان لواش مشکلی نداره ولی نان بربر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگ ضرر داره!! برای پیگیری همراه خود حاج بام عضو شورای شهر ماکو اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کردیم.

او می گوید: اجتناب کرده اند دیروز درگاه نانوایی های بربر را صبح بسته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنیده شد چون نان بربری تصویر صبحانه است، در ماه رمضان باید صبح ها تعطیل شود. ادعا شد این اطلاعیه اجتناب کرده اند سوی ستاد قلمرو ای امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر صادر شده است.

وی شکسته نشده داد: پرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه شدم کدام ممکن است این مصوبه چندین سال پیش ابلاغ شده با این حال اجرای آن به تاخیر افتاده است. با این حال امسال این مصوبه را اجرا کردند، با این حال واقعاً {نمی دانم} هدفشان چیست. با این حال اعتراضات بالا گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند قابل انجام است فردا نانوایی های بربر را باز کنیم.

وی همراه خود خاص اینکه قابل انجام است این کار سلیقه ای باشد، اظهار داشت: حتی وقتی سلیقه ای باشد، با این حال این اتفاق {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ نانوایی بربری اجتناب کرده اند صبح باز نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه ها به آنها مشاوره اند نمی توانید کار کنید. در شیفت صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح به جریمه های با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیلی نانوایی ها شدند.»

شهردار ماکو شکسته نشده داد: مردمان بیش از حد به ممکن است زنگ می زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است واقعاً {نمی دانم} به آنها چه بگویم! تعدادی از نفر هم اجتناب کرده اند ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی پیام می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند آنجا هم همین در حال وقوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعا وضعیت عجیبی است.