تعهد محضری از کلیه مجوزها حذف شد


بر این اساس تنها مجوزی وجود دارد که بر اساس مصوبه هیأت وزیران یا قانون مصوب مجلس، گواهی محضری صادر شده باشد.

انتشار نامه محضری از همه مجوزهای کسب و کار حذف شدانتشار نامه محضری از همه مجوزهای کسب و کار حذف شد

دفتر مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار یک شرکت محضری را از تمامی متقاضیان مجوز فعالیت حذف کرد.

به گزارش مهری، مرکز مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار در شصتمین جلسه خود در ۱۳ اردیبهشت ماه به ریاست سید احسان خاندوز وزیر امور اقتصادی و دارایی، تکلیف ارائه به دفاتر اسناد رسمی برای اخذ مجوز از کلیه شرکت ها را از دست داد. . .

در نتیجه تنها مجوزهایی که طبق مصوبه دولت یا قانون مجلس نیاز به گواهی محضری داشته باشند از مصوبه شورای مقررات‌زدایی و بهبود مشاغل مستثنی هستند.