تناقض آمارهای مقامات در گذشته دانستن درباره ارتباطات کشاورزی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، طبق به روزترین گزارشی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بخش ICT توسط گروه ترتیب مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات چاپ شده شده است، ۸۲.۴۷ نسبت روستاهای ملت دارای ارتباط هستند.

این در حالی است کدام ممکن است تیرماه قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طولانی مدت مقامات دوازدهم، محمدجواد آذری جهرمی وزیر وقت ارتباطات در توئیتی همراه خود ادعا کار کردن مقامات دوازدهم در پیوستن روستاها، ادعا کرده بود کدام ممکن است ۹۸.۵ نسبت روستاییان اجتناب کرده اند تذکر جمعیتی به آنلاین متصل هستند.

همراه خود این جاری با این حال اخیر‌ترین گزارش رگولاتوری نماد می‌دهد کدام ممکن است به همان اندازه نوک سال ۱۴۰۰ حدود ۵۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۹ روستاها دارای ارتباط هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار روستاهای دارای ارتباط نیز نسبت به سال ۹۹ همراه خود کاهش در کنار است.

طبق این آمار تنها ۸۲ نسبت روستاهای ملت دارای ارتباط هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ارتباط ۹ تنها مختص ارتباطات آنلاین نیست، اما علاوه بر این بر مبنای پیوستن جاده تلفن تعیین مقدار می‌شود.

انواع روستاهای دارای ارتباط در سال ۹۹ اجتناب کرده اند سوی رگولاتوری ۵۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۲ روستا ادعا شده بود کدام ممکن است در طولانی مدت سال ۱۴۰۰ انواع روستاهای دارای ارتباط به ۵۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۹ روستا رسیده است.

آمارهای رگولاتوری نماد می‌دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۹۶ به همان اندازه سال ۱۴۰۰ انواع روستاهای دارای ارتباط در ملت همراه خود سیر نزولی در کنار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت آن خاص نیست.

سال ۹۶ آمارها نماد می‌داد کدام ممکن است ۵۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۵ روستا در ملت دارای ارتباط بودند کدام ممکن است این آمار در سال ۱۴۰۰ همراه خود کاهش ارتباطات حدود ۴ هزار روستا در کنار است.

علاوه بر این طبق این گزارش، انواع ۴۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۱ روستا در ملت کدام ممکن است ۷۵ نسبت روستاها را تشکیل می‌دهند دارای تلفن خانگی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ نسبت روستاها ادامه دارد به تلفن خانگی مجهز نشده اند. سال ۹۹ انواع روستاهای دارای تلفن خانگی ۴۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۷ روستا ادعا شده بود.

تناقض آمارهای دولت قبل درباره ارتباطات روستایی

در گزارش رگولاتوری آماری اجتناب کرده اند وضعیت روستاهایی کدام ممکن است به آنلاین تجهیز شدند بیانیه نمی‌شود.

هم اکنون ضریب تأثیر می گذارد تلفن ملایم در ملت ۳۴.۹۶ نسبت است کدام ممکن است این رقم در سال ۹۹، ۳۴.۶۸ نسبت ادعا شده بود.

بالغ بر ۲۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۳ هزار جاده تلفن در ملت دایر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون ۳۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۸ هزار جاده تلفن ملایم در ملت نصب شده است. این آمار نماد می‌دهد کدام ممکن است حدود ۱۰ میلیون جاده تلفن ملایم هم اکنون در ملت بلااستفاده است.

در بخش تلفن در کنار نیز ضریب تأثیر می گذارد هم اکنون ۱۶۶ نسبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۱۴۰ میلیون جاده سلولی در ملت دایر است. ضریب تأثیر می گذارد سلولی در طولانی مدت سال ۹۹ در ملت ۱۵۵ نسبت گزارش شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مشترکان سلولی نیز ۱۳۱ میلیون نفر بود.

علاوه بر این ۹۴ نسبت اجتناب کرده اند خیابان‌های بی نظیر، فرعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریلی ملت در محافظت سلولی قرار دارد.