توصیه شده افزایش خوب ماهه سال تحصیلی نادیده گرفته نمی شود


سخنگوی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استقبال خوشایند داده ها آموزان اجتناب کرده اند آموزش های حضوری را علت رد توصیه شده افزایش خوب ماهه سال تحصیلی دانست.

صادق ستاریورد، سخنگوی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون تربیت جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش به خبرنگار ایلنا اظهار داشت: توصیه شده «افزایش خوب ماهه سال تحصیلی» در اردیبهشت ماه باقی مانده شده است. این قوانین علاوه بر این مقرر کرده است کدام ممکن است چک ها باید در خرداد ماه برگزار شود، به همین دلیل هرگونه تنظیم در این دوران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هر دو ستاد سراسری نبرد همراه خود کرونا برسد.

وی همراه خود ردیابی به عدم کانون اصلی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش بر افزایش سال تحصیلی اظهار داشت: پیشنهاداتی برای افزایش هر دو کاهش زمان در سال تحصیلی مطرح شد با این حال کانون اصلی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استفاده بهینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداکثری اجتناب کرده اند سال تحصیلی است. آموزش در جایگزین باقی مانده به همان اندازه نوک اردیبهشت ماه.

سخنگوی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود تاکید بر لزوم جبران افت تحصیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب ماندگی تحصیلی در زمان بقیه اظهار داشت: غرامت الظهری. اگر این {اتفاق بیفتد}، نیازی به افزایش سال تحصیلی نداریم.

ستاریورد همراه خود ردیابی به مونتاژ روز قبل شورای برتر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش {در این} خصوص اظهار داشت: توصیه شده عمومی {در این} مونتاژ اینجا است کدام ممکن است مدارس اجتناب کرده اند جایگزین باقی مانده استفاده کنند. وی افزود: اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است توصیه شده افزایش سال تحصیلی روزی مطرح شد کدام ممکن است درگیر کاهش پذیرش تحصیلی حضوری بودیم، با این حال همراه خود استقبال جذاب داده ها آموزان، نیازی به افزایش زمان در هفته نیست. اجتناب کرده اند این سیستم سال تحصیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده.»