تولد دوباره مگس های سفید در تهران
رئیس اداره پایش محیطی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران: علت شیوع مگس سفید توت، تغییر اقلیم و شرایط جوی مساعد برای زندگی این آفت و وجود میزبان گیاهی (توت) است. . در تمام نقاط تهران پراکنده است.