جشن گلریزان اجتناب کرده اند آزادی ۳۴۲ زندانی آذربایجان غربی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، ناصر اوتیباتی {در این} خصوص گفت: جشن گلرزان برای ۳۴۲ نفر اجتناب کرده اند زندانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومان جرایم غیر عمد آذربایجان غربی همچون سال های قبلی توسط افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حمایت همه جانبه خیران برگزار تبدیل می شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: سال قبلی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیران استان بالغ بر ۹ میلیارد تومان اجتناب کرده اند سوی ستاد دیه استان به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد کمک کردند کدام ممکن است ۲۱۲ محکوم پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرعمد آزاد شدند.

مدیرکل کمیته کمک امام خمینی (ره) آذربایجان غربی همراه خود ردیابی به اینکه این نهاد {در سراسر} استان قالب خورده شدن مهدوی را اجرا می تنبل، اظهار داشت: ۷۰ آشپزخانه مهدوی همراه خود رعایت قوانین بهداشتی افتتاح شد. این قلمرو…” را انتخاب کنید و انتخاب کنید.

سهندی گران قیمت آفرود: جدا از قالب خورده شدن مهدوی، اجرای قالب در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدم هر ایرانی همراه خود یتیمان خوب افطاری باز برگزار می تنبل بهشت دلجویی اجتناب کرده اند ۳۵۰۰ خانوار نیازمند، محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامی بررسی کردن برای انواع خاص ۱۳۸۰۰ یتیم همراه خود احتساب قالب های این سیستم Rize کمک به نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایتام خرس محافظت کمیته کمک امام خمینی(ره) در ماه مبارک رمضان.

وی یکپارچه داد: ۱۸۰ پایگاه اجتناب کرده اند جمله امکانات خیریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل های کار کمیته کمک امام خمینی (ره) در عوامل مختلف استان کنار هم قرار دادن اکتسابی کمک های خیران هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کد دستوری ستاره ۸۸۷۷ ستاره خوب مربع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره مقوا ۶۰۳۷۹۹۹۷۹۰۰۰۰۱۲۳۲ نیز می باشد. کنار هم قرار دادن اکتسابی کمک های نقدی اجتناب کرده اند موسسات خیریه

مدیرکل کمک امام خمینی(ره) استان اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۳۱ میلیارد تومان اجتناب کرده اند افراد استان به اطعام محرومان کمک کردند کدام ممکن است پیش سوراخ بینی تبدیل می شود امسال این سیستم ریزی شود. Rize سلام بین ۹۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ خانواده نیازمند meting out را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب بسته حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذای خوب و دنج meting out شد کدام ممکن است امیدواریم امسال به ۳۹ میلیارد تومان برسد.