"جهل مقدس" بهشت با سودا
جاهلیت مقدس از خدا صحبت می کند و می گوید که موسی شهامت بازگویی گفتگوهای خود در کوه تور را نداشت و حاملان جهل مقدس توضیح نمی دهند که کی و کجا چنین مأموریتی به آنها محول شده است؟ / جاهلیت مقدس به جای اینکه بگوید این نظر من است، نظر خود را به صورت متن مطرح می کند و فکر می کند در دنیایی که تاکنون ۲۰۰ میلیارد نفر وارد آن شده اند و اکنون ۸ میلیارد نفر از جمعیت آن زندگی می کنند (البته در فاصله بین نوشتن و انتشار). گذشت و برخی از نوزادان آمدند)، به جز گروه کوچکی از دیگران، همه عصبانی و طرد شده اند.