حشمیتابا: طرح واردات خودرو یعنی ۵۰ هزار میلیارد تومان رانت
اگر این خودروها با قیمت متوسط ​​۱۰،۲۰ هزار دلار و بدون سود گمرکی و بازرگانی با قیمت ۵۰۰ میلیون تومان وارد شوند، آیا قیمت ها شکسته می شود؟ حتما بدانید ۵۰ هزار میلیارد تومان در بازار خودرو اجاره می دهیم.