حقوق بازنشستگان فروردین ماه


جمعی اجتناب کرده اند بازنشستگان تامین اجتماعی ادعا کردند کدام ممکن است لایحه بازنشستگی فروردین ۱۴۰۱ بر مقدمه…

بازنشستگان تامین اجتماعی اجتناب کرده اند {به روز} نشدن فیش های مستمری فروردین ماه شخصی خبر دادند.

جمعی اجتناب کرده اند بازنشستگان تامین اجتماعی طبق فینال مصوبه قانونی سال ۱۴۰۰ اجتناب کرده اند صدور فیش مستمری فروردین ماه ۱۴۰۱ شخصی خبر دادند.

بر این مقدمه گروه تامین اجتماعی فیش های مستمری بازنشستگان را بر مقدمه میزان افزایش در سال جاری {به روز} نکرده است.

این بازنشستگان می گویند نظام حقوقی آنها بر مقدمه فرمول های نظام حقوقی جدیدترین است کدام ممکن است بر مقدمه بندهای ۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰، ۷۵ نسبت، مابه التفاوت انطباق کبریت، مزایای بازنشستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبالغ کبریت است.

به نظر می رسد مانند است گروه تامین اجتماعی آمادگی افزایش مستمری ها بر مقدمه {به روز} رسانی ضرایب تعدیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال چرخ دنده ۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۱ قوانین تامین اجتماعی را ندارد.

این در حالی است کدام ممکن است گروه باید اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۱ شورای برتر کار کدام ممکن است افزایش ۵۷ درصدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸ درصدی حداقل دستمزد را علاوه بر این ۵۱۵ هزار نفر را تایید می تنبل، ورزش تنبل. تومان برای سایر سطوح.

النا نوشت: اعمال چرخ دنده ۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۱ قوانین تامین اجتماعی در اتصال همراه خود اعمال ماده ۴۱ قوانین کار به ارشاد مزدی شورای برتر کار نسبتاً است؛ در صورتی کدام ممکن است این ماده در قوانین کار به طور معمول اعمال شود. هر سال این شناخته شده به عنوان افزایش دستمزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری به نسبت قیمت اقامت آرم داده تبدیل می شود.

به آگاه این بازنشستگان، افزایش حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای بازنشستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب افزایش حقوق بازنشستگی در هیأت امنای گروه تامین اجتماعی با بیرون ملاحظه به افزایش مستمری سالانه، چارچوبی است کدام ممکن است باید فکر شود. هر مورد

به بازنشستگان یادآوری تبدیل می شود کدام ممکن است افزایش حقوق بازنشستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدیل ضرایب کبریت در سال ۱۴۰۱ ربطی به اعمال چرخ دنده ۱۱۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶ قوانین تامین اجتماعی ندارد.

علاوه بر این گفتند افزایش مستمری ها طبق ماده ۹۶ قوانین تامین اجتماعی انجام شود.

بر مقدمه این ماده، گروه موظف است همراه خود ملاحظه به افزایش قیمت های اقامت همراه خود تصویب قوانین، میزان کلیه مستمری ها، ازکارافتادگی عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری کل وراث را در فواصل روزی کمتر اجتناب کرده اند عالی بار در سال افزایش دهد. شورای وزیران. .

بازنشستگان همراه خود ردیابی به پیش سوراخ بینی افزایش قیمت برخی اجتناب کرده اند کالاهای اساسی، خاطرنشان کردند: همراه خود رعایت عدالت در دسترس بودن کننده این اقلام، پس اجتناب کرده اند ابطال ۴۲۰۰ پول خارجی، قیمت برخی اجتناب کرده اند این اقلام بین ۴۰ به همان اندازه ۵۰ نسبت افزایش خواهد یافت. امسال.

کنار اجتناب کرده اند افزایش‌های امسال، در سال‌های ۹۸، ۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰۰ شاهد افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم کدام ممکن است در نتیجه افزایش درجه نهایی تورم شده است. همراه خود این جاری، برخی اقلام همواره تورم بالاتری نسبت به تورم نهایی داشته اند. شناخته شده به عنوان مثال، بین فوریه ۱۹۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۹۹، قیمت کالاهای اساسی بین ۴۰ به همان اندازه ۱۸۰ نسبت مرتفع است.

این در حالی است کدام ممکن است در مهرماه سال قبلی تورم برخی اجتناب کرده اند ۵۳ کالای مذکور بیش اجتناب کرده اند ۲ برابر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ نسبت رسیده است. به دلیل، بازنشستگان پیش بینی دارند همراه خود ملاحظه به افزایش مستمری شخصی اجتناب کرده اند آوریل شاهد تورم باشند.