حق بیمه برای کارمندان در سال ۱۴۰۱ تصمیم گیری شد


دستورالعمل دستمزد براساس کسر حق بیمه سال ۱۴۰۱ صادره اجتناب کرده اند سوی مدیرعامل گروه تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید…

حق بما کارگران در طول سال 1401 تشدید تشخیصحق بما کارگران در طول سال 1401 تشدید تشخیص

سرپرست مسئله نمایندگی تامین اجتماعی بخشنامه دستمزد مبنی بر کسر حق بیمه را در سال ۱۴۰۱ صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کلیه واحدهای اجرایی این نهاد ابلاغ شد.

به گزارش خبرآنلاین، بر ایده بخشنامه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی همراه خود موضوع مصوبه مونتاژ ۲۰ اسفند شورای برتر کار مبنی بر اصلاح حداقل دستمزد روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سطوح مزد. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل مزایای پرداختی به کارمندان مشمول قوانین کار ۱۴۰۱ میزان افزایش مزد روزانه بر ایده کسر حق بیمه اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری به رئوس مطالب زیر گفتن شد.

حداقل دستمزد روزانه بر ایده وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول اصول کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین اجتماعی (جدا از نقش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های همراه خود مزد تدریجی) عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ ریال می باشد.

وی افزود: سایر سطوح دستمزد براساس فینال دستمزد روزانه ۱۴۰۰، ۳۸ نسبت افزایش می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده اطلاعیه گروه، رقم تدریجی روزانه ۱۷۱۷۲۲ ریال {خواهد بود}.