خبرگزاری مهر: آمریکا اجتناب کرده اند های جدید در روسیه، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات جهان جلوگیری می تنبلبه گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل اجتناب کرده اند خوب تأمین {آگاه از} انتخاب آمریکا برای جلوگیری اجتناب کرده اند های جدید در روسیه خبر داد.

بر ایده این گزارش، خبرگزاری فرانسه مدعی شد کدام ممکن است آمریکا اجتناب کرده اند روز چهارشنبه شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند بسته تحریمی جدید، همراه خود توافق گروه هفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه اروپا، تمام های جدید در روسیه را متوقف می تنبل.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تحریم ها در پاسخ به عملیات ارتش روسیه در اوکراین اعمال شده است. موسسات علاوه بر این برای ادغام کردن نمایندگی های روسی، افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیکان آنها {خواهد بود}.