خبرگزاری مهر – اجرای رینگ بی نظیر فاضلاب شرقی قم اجتناب کرده اند نیمه اول امسال | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری شامگاه شنبه در ترکیبی خبرنگاران تصدیق شد: در نشستی همراه خود استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونین استانداری قم در خصوص مشکلات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استانداری قم، توانمندی های شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مشکل های حال در جهان بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شد. ۲ زون برای آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب {قرار داده شده} است.

مدیرعامل نمایندگی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب استان قم ذکر شد: اجرای رینگ بی نظیر فاضلاب شرقی قم برای ادغام کردن بخشی اجتناب کرده اند جهان بردسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌هایی اجتناب کرده اند شهر قم همراه خود تراکم بالا اجتناب کرده اند جمله مناطق انسجام، جاده ۱۵ خرداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده شهید کریمی. می توان مخلوط کردن کرد می آورد {در این} مونتاژ تشریح، بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد این سرمایه گذاری در نیمه اول سال جاری تحریک کردن شود.

وی همراه خود ردیابی به مبلغ می خواست برای این سرمایه گذاری غول پیکر ذکر شد: این سرمایه گذاری حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان برای تخصیص خواستن دارد کدام ممکن است امیدواریم اجتناب کرده اند محل اعتبارات سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان ای تامین شود. تهیه او هست.

بختیاری ذکر شد: این سرمایه گذاری در گذشته اجتناب کرده اند نوک نیمه اول سال جاری آغاز به واقعاً کار می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است سرمایه گذاری زمان بر است پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. رام نشده او هست؛ امیدواریم همراه خود تخصیص دیر یا زود اعتبارات شاهد پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی آن در یکی ۲ سال بلند مدت باشیم.