خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایزدی ظهر در حال حاضر شنبه در ستاد اجرایی ارائه دهندگان بازدید مازندران همراه خود ردیابی به اقامت ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۷ مسافر نوروزی در استان گفت: اجتناب کرده اند این انواع ۸۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۵ نفر در استراحتگاه ها ۱۲ نفر هستند. ۶۴۶ نفر در مسکن عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۹۰۳ نفر در مجتمع های گردشگری اقامت می کنند.

وی افزود: شش هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۸ مسافر در بازدید کننده نوازی۹۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۹ نفر در استراحتگاه آپارتمان ۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۲ نفر در اقامت باومگری۶۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ نفر پسندیدن۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۰ هزار نفر در مهمانپذیر پذیرفته شدند.

میزان اسکان در امکانات آموزشی مرتبط همراه خود آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش اعم اجتناب کرده اند مدارس، خانه دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون های باکلاس. را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. وی ۱۱۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳ نفر گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۶۶۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۵ مسافر س اقامتگاه های لحظه ای اجتناب کرده اند جمله کمپ، پادگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چادرهای چادر زدن منتقل شدند.

ایزدی همراه خود خاص اینکه ۶۰.۶۸ نسبت اجتناب کرده اند مسافران نوروزی مازندران در سایر امکانات اقامتی پذیرفته شدند، انواع آنها را به هشت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۶ نفر رساند.

رئیس میراث باکلاس مازندران همراه خود خاص اینکه انواع بازدیدهای نظارتی به ۸۵۰ مورد رسید، افزود: ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴۴ مسافر نوروزی نیز اجتناب کرده اند جاذبه های تاریخی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استان بازدید کردند.