خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری مهر، هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح عراق ذکر شد: آمریکا اجتناب کرده اند دلار شناخته شده به عنوان سلاحی برای گرسنه نگه از گرفتن ملت ها استفاده می تنبل.

وی در کنفرانس امکانات احساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر آن بر اقتصاد عراق افزود: برای رفع مشکلات باید اجتناب کرده اند راهکارهای آموزشی استفاده کرد.

هادی العامری تاکید کرد کدام ممکن است ایمنی غذایی به طور قابل توجهی پس اجتناب کرده اند نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین به تهدیدی برای جهان تغییر شده است.

رئیس ائتلاف فتح عراق گفتن کرد: باید برای حمایت اجتناب کرده اند محصول خانه تدابیری متعهد شدن شود. کشاورزان اجتناب کرده اند ضعیف کمک های دولتی مبارزه کردن می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اقداماتی برای حمایت اجتناب کرده اند ساخت سراسری عراق برداشته شود.