خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، یکی اجتناب کرده اند دغدغه های سفر نوروز ۱۴۰۰ تامین بنزین ملت بود. گروه صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما در اوایل اسفندماه در گزارشی پیش سوراخ بینی کرد کدام ممکن است همراه خود صرفه جویی امنیت در ملت {به دلیل} واکسیناسیون، خوردن بنزین مجدداً افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه منصفانه ماه تولید دیگری به ۱۲۰ میلیون لیتر می رسد. این پیش سوراخ بینی زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند آغاز نوروز محقق شد.

جلیل سالاری، مدیرعامل نمایندگی سراسری پالایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده فرآورده های نفتی ماه قبلی ذکر شد: پیش سوراخ بینی ما معمول خوردن روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در ملت است کدام ممکن است ذخیره سازی اجباری برای آن {انجام شده} است.

سالاری در واقع تاکید کرد کدام ممکن است این سیستم ای برای واردات بنزین در ملت {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ذخایر بنزین خانه، این سیستم هایی برای سوئیچ بنزین همراه خود CNG را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی ناوگان انجام داد.

این در حالی است کدام ممکن است معمول خوردن بنزین طبق آمار بیش اجتناب کرده اند این پیش سوراخ بینی ها بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سفر ۱۷ روزه منطقی۱۱۲ میلیون لیتر بنزین در ملت تخصیص شده است. در ۲ ماه قبلی معمول خوردن بنزین تنها ۹۰ میلیون لیتر {بوده است}.

میانگین مصرف بنزین از حد انتظار فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، در ماه‌های فعلی قابلیت ساخت بنزین در پالایشگاه‌های دولتی بین ۱۰۳ به همان اندازه ۱۰۵ میلیون لیتر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه حال خوردن بنزین ۹ تنها درآمد ارزی ملت را از سه میلیارد دلار محروم می‌تنبل، اما علاوه بر این زود محرومشون کن محروم کردن ملت واردکننده اجتناب کرده اند تغییر بنزین

بر ایده آمار ۱۱ ماهه گمرک، صادرات بنزین ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۹ میلیون تن برابر ۷۱۵ میلیون دلار {بوده است}. یعنی صادرات بنزین نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته ۷۴ نسبت کاهش داشته است.

با این حال پس اجتناب کرده اند افزایش قیمت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های قدرت در این کره خاکی، این ملت بیشترین احتمال را برای دریافت پذیرش در بازارهای در سراسر جهان دارد.

در واقع وزارت نفت برای افزایش ساخت بنزین سرمایه گذاری های مختلفی اجتناب کرده اند جمله بخش شخصی، پالایشگاه های نفت همراه خود قابلیت کل منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید دویست هزار بشکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پالایشگاه میعانات گازی را توسط دست اجرا دارد. سراف۳۰۰ هزار بشکه پالایش شهید قاسم سلیمانی توسط وزارت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید پالایشگاه آبادان این سیستم ریزی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دید این سرمایه گذاری ها می توانند خواستن خوردن خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات را در بلند مدت نزدیک تامین کنند هر دو خیر.