خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی شامگاه سه شنبه در مراسم معارفه شخصی گفت: شناسایی خوزستان همراه خود ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاهدت شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران درهم پیچیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت {در این} استان برای من می خواهم خوشحال از است.

وی افزود: همراه خود همکاری مسئولان ارشد استان، شیوخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه افرادی که برای خدمت به مردمان امتحان شده می کنند، ابتدا مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلات استان را در امتداد طرف توانمندی های عظیم خوزستان ایجاد می کنیم.

دهقانی ذکر شد: همزمان همراه خود این سیستم ریزی ادعا شده اجتناب کرده اند سوی معاونت اول قوه قضائیه، این سیستم ریزی مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام مندی را بر ایده سند دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های دوران دگردیسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی با این حال محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ایجاد عرف تدوین می کنیم. نیروهای جهادی، انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوان در امتداد طرف این این سیستم ها می توانیم مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات استان را رفع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به سطح جذاب برسانیم.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان ذکر شد: تجزیه و تحلیل توسعه معامله با به سوابق داده ها در استان همراه خود هدف رعایت قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قواعد قضایی، برخورد همراه خود اجزا تحمیل مانع در مسیر درست عدالت، تسریع در ارجاع پرونده های فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر آنها. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مقابله آسیب رسان کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند این سیستم های بلند مدت همراه خود فساد است.

دهقانی همراه خود ردیابی به تشکیل ستاد ویژه نظارت بر جرایم خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای تصمیم، ذکر شد: همراه خود کمک همه مدیران در جاری متعهد شدن رویکرد پیشگیرانه هستیم به همان اندازه همراه خود افزایش مدیریت خانه، گلوگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول مفسده را ببندیم.

وی افزود: برای تحمیل صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش اجتماعی همراه خود هدف کاهش پرونده های وارده به قوه قضائیه، کاهش مجرمان، کاهش مجازات حبس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت لزوم حمایت اجتناب کرده اند قوه قضائیه برای برقراری ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری ایمنی امتحان شده تبدیل می شود. در برخورد همراه خود اشرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناقضان نظم کلی اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های توسط دست اقدام است».

دهقانی همراه خود دقیق اینکه دادستان کل ملت وظایف نظارتی، حمایتی، نظارتی خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی دارد، خاطرنشان کرد: دادستان کل جدید نیازمند احیای حقوق عامه، دسترسی مطالبات کلی تماشا بر اجرای قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر انجام مدیران شد. برای انجام وظایف قانونی شخصی خواهان برخورد همراه خود ناپایدار اجتناب کرده اند خدمت، ملاحظه به حقوق شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت از حداکثر برای برخورد همراه خود مخلان نظم کلی هستم.