خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمود سابانلو شامگاه دوشنبه در ترکیبی خبرنگاران گفت: پس اجتناب کرده اند مونتاژ مردم عصر قبلی در مسجد ذکاک عرفان یکی اجتناب کرده اند مطالبات مردمان سوئیچ امکانات کسب پسماند اجتناب کرده اند این وضعیت بود کدام ممکن است در جاری حاضر مسئولان قضایی گلستان اقدام به تعمیر اشکال کرده اند. اجتناب کرده اند همین جا به عهد شخصی وفا کرده است». را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ وسط کسب به اصل قضایی بسته شد.

دادستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط انقلاب گلستان ذکر شد: همراه خود کمک اهالی این محله خرده فروشان داروها مخدر ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله یک، عصر قبلی ۴ در دسترس بودن کننده داروها مخدر تجمع کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی نیز طی تعدادی از روز بلند مدت تبرئه خواهند شد.

سپانلو ذکر شد: شهردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مسئولان مربوطه سریع برای پاسخگویی به مابقی مطالبات مردم کدام ممکن است عصر قبلی قول پیگیری آن را داده بودیم، امتحان شده خواهند کرد.