خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمحمدمهدی بردران در را انتخاب کنید و انتخاب کنید برو لامهر ذکر شد: «رویکرد مقامات در صنعت فراهم می کند خانگی، رویکردی است کدام ممکن است ساخت تعداد زیادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نیازهای بومی پاسخ مناسبی می‌دهد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در جستجوی راه‌رفع‌هایی هستیم به همان اندازه بتوانیم اجتناب کرده اند ساخت تعداد زیادی فراهم می کند خانگی حمایت کنیم.

معاون وزیر صنعت کلی سکوت وی افزود: امتحان شده بر اینجا است کدام ممکن است تمامی چشم اندازها فعلی برای حاضر راهکارهای جبرانی اندیشه در مورد شود. بعد از همه شاید این ضرر باشد صرف وقت او هست.

وی دانستن درباره ساخت فراهم می کند خانگی ذکر شد: سال قبلی شاهد افزایش بیش اجتناب کرده اند خوب میلیونی فراهم می کند خانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت اجتناب کرده اند ۱۵ میلیون به ۱۶.۵ میلیون تجهیزات بودیم کدام ممکن است رکوردی است.

برادران افزودند: علاوه بر این در سال قبلی قطعا ارزش آن را دارد گذاری صنعت فراهم می کند خانگی همراه خود کاهش ۴۰ درصدی اجتناب کرده اند ۱.۵ میلیارد دلار به ۹۰۰ میلیون دلار کاهش کشف شد کدام ممکن است نماد می دهد این سیستم های ساخت عمیق به خوبی پیش {می رود}.