خبرگزاری مهر: برخورد قاطع همراه خود جریان های تکفیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تروریستی | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


با جریان های تکفیری و تروریستی به شدت برخورد می شود

وزیر ملت ذکر شد: دشمن همراه خود تحمیل این جریانات تروریستی سعی در دامن زدن به اختلافات مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قومیتی بین کشورهای {دوست دارد} با این حال در حضور در نیازها شخصی سودآور نخواهد بود.