خبرگزاری مهر: علما اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان در جهاد تبیان بهره می برند | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی عصر همانطور که صحبت می کنیم دوشنبه در کنفرانس روحانیون کدام ممکن است همزمان همراه خود ماه مبارک رمضان در استانداری اردبیل برگزار شد، تصدیق شد: همراه خود محافظت مرجع آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی.

وی افزود: اگر امتحان شده انبیا، ائمه، علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقها در کل گذشته تاریخی نبود، عده‌ای سعی می‌کردند قرآن را فرقه‌بندی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حاضر خوب تناقض، اصالت دین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرامت انسانی را بشکنند. “

مشاور ولی فقیه در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه اردبیل ذکر شد: همه انبیای آسمانی برای تحمیل وحدت، وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درستی در گروه برای تعمیر شگردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهی به میدان آمدند. او خواهد شد در حرکت شخصی سودآور شود.

آیت الله عاملی همراه خود خاص اینکه در اصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش های الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پاسداری اجتناب کرده اند دین، اعتقادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادات انسان های پاک در کل گذشته تاریخی برای جلوگیری اجتناب کرده اند بدعت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپاکی ها وارد میدان شده است، افزود: اگر اختلافی باشد، این تمایز {به دلیل} برخی رفتارهای اشتباه است.” نامتناسب بود.

وی به توطئه دشمنان در عصر کنونی برای تحمیل اختلاف در گروه اسلامی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: خصلت خبیث آمریکا همراه خود فریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک گروه های مختلف سعی در ریختن خون در سوریه، لبنان، عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملت ها داشته است. ” مرجعیت دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیدتی.

آیت الله عاملی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی خاطرنشان کرد: دشمنان همراه خود تحمیل گروهک های ضد دینی اجتناب کرده اند سوی داعش سعی در آسیب رساندن به جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکتب ارزشی داشتند، در حالی کدام ممکن است علما همراه خود ساختار ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدبیر شخصی در برابر این این توطئه ایستادند. امتحان شده برای ایفای موقعیت شخصی در محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست اجتناب کرده اند دین.

وی موقعیت علما در پاسداری اجتناب کرده اند دین امت اسلامی را نقشی مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب رسان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: در عصری کدام ممکن است لشکر اختاپوس دشمن همراه خود تاکتیک های مختلف وارد میدان شد، باید اجتناب کرده اند جهان های دینی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیدتی پاسداری کرد. اقتدار ملت

آیت الله عاملی موقعیت امام راحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت {در این} زمینه را فوق العاده آسیب رسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اگر امام راحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت نبودند، دشمن متعدد اجتناب کرده اند مسئولان را مرعوب می کرد، اما علاوه بر این غارت می کردند. دستاوردهای متعدد.”

وی همراه خود خاص اینکه امت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیعه نباید اجتناب کرده اند مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستور شخصی مختصر بیایند، تصدیق شد: مورد نیاز است {در این} برهه ظریف، طلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون همراه خود گفتمان ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد شخصی به جای آن ظلمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب، اعلان را در گروه افزایش دهند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترفند را محدوده کنید.

آیت الله عاملی نیاز ایراد خطبه برای طلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون را ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: باید اجتناب کرده اند بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطبه های گذشته تاریخی کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله خطبه پیامبر اکرم (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم) است، تقلید کنیم.س) اهل بیت بهتر از اطلاعات برای ما هستند.

وی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی ذکر شد: مورد نیاز است علما دوران گرانبهایی را در بخش روایت معصومین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر شعر عربی به یاد داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خطبه های شخصی به این مطالب ملاحظه کنند.

آیت الله عاملی خاطرنشان کرد: پرداختن به موضوعات مختلف اجتماعی اجتناب کرده اند جمله پرهیز اجتناب کرده اند بدحجابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بداخلاقی، جلوگیری اجتناب کرده اند آسیب های دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است در گروه فروش تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش دقیق این موضوعات {مفید است}.

امام جمعه اردبیل به موضوع جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوریت مقام معظم مدیریت {در این} زمینه ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: اختناق جمهوری اسلامی ایران اینجا است کدام ممکن است همراه خود وجود همه پیشرفت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشدها در جهان های مختلف به طور قابل توجهی فناوری های روز، علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری های نوین دشمنان همراه خود ابزار سعی در نقاشی کاستی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستی های جمهوری اسلامی ایران دارند.

وی افزود: مورد نیاز است علما اجتناب کرده اند جایگزین ماه مبارک رمضان برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در قالب جهاد استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شانس را به ارزشمندترین فصل تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشر دستاوردهای انقلاب اسلامی تغییر کنند. ” نظام اسلامی.