خبرگزاری مهر – محموله های با کیفیت حرفه ای تسلیحات ارتش چک به اوکراین | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، ۲ تأمین دفاعی چک به رویترز گفتند کدام ممکن است جمهوری چک تانک، موشک انداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای جنگی پیاده نظام را در محموله های ارتش به صورت جداگانه به خوب ارزش یک دسته کامل میلیون دلار به اوکراین عرضه داده است.

مشاوره تبدیل می شود جمهوری چک یکی اجتناب کرده اند پرانرژی ترین کشورهای اتحادیه اروپا در حمایت اجتناب کرده اند اوکراین {بوده است}.

دارایی ها دفاعی به رویترز گفتند کدام ممکن است محموله های ۵ تانک T-72 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ خودروی جنگی پیاده نظام BVP-1 هر دو BMP-1 به اوکراین عرضه داده شده است، با این حال این مقدماتی محموله با کیفیت حرفه ای کمک به اوکراین نیست. چندین هفته است کدام ممکن است ما از کیت با کیفیت حرفه ای زمینی اجتناب کرده اند جمله تانک، BMP را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویتزرها انواع زیادی راکت انداز».

با این حال این دارایی ها اجتناب کرده اند بحث با اشاره به انواع سلاح های حاضر داده شده خودداری کردند.